Condicions legals

La present pàgina web www.elbocamoll.cat és propietat de Bocamoll 2016 S.L. (en endavant ElBocamoll.cat) amb C.I.F. B-66831389 i adreça fiscal a Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona). Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre ElBocamoll.cat i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

ElBocamoll.cat es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les condicions generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu lloc web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, ElBocamoll.cat es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns. L’objecte de la pàgina web és oferir i publicitar productes selectes de consum. La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment. Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web de ElBocamoll.cat i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè es pot dirigir a l’apartat corresponent de la nostra botiga online. Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic.

És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb ElBocamoll.cat mitjançant el correu electrònic info@elbocamoll.cat.

Tots els continguts de la web estan en català.

El client, en rebre el producte a l’adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència
En cas d’un producte en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta. En compliment de la normativa vigent, ElBocamoll.cat ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, ElBocamoll.cat es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D’aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas.

Així mateix, l’empresa tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes
Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. La imatge del producte, observable en la fotografia, no és vinculant. A les característiques s’identifica el mateix.

Garanties
Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. ElBocamoll.cat disposa d’un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint l’establiment de ElBocamoll.cat, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@elbocamoll.cat o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar al correu electrònic d’atenció al client info@elbocamoll.cat

Preus
Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

Despeses de lliurament i transport
ElBocamoll.cat només realitza enviaments a la Península i a les Illes Balears. Les despeses d’enviament estan subjectes a la comanda i es mostran abans de fer el pagament de la comanda.

Formes de pagament
El client podrà abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes:

»Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de ElBocamoll.cat.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec.

En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no és conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant ElBocamoll.cat al restabliment dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de l’anul·lació.

Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les possibles comissions de canvi i bancàries corren a càrrec del client.

Enviament
ElBocamoll.cat es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 7 dies, a partir del dia de confirmació del pagament. La disponibilitat dels productes oferts per ElBocamoll.cat pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que ElBocamoll.cat actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, ElBocamoll.cat en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies.

ElBocamoll.cat podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per ElBocamoll.cat dins d’aquest mateix període abonar l’import pagat per la comanda anul·lada. En el cas que ElBocamoll.cat no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador pot reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions
El comprador disposarà d’un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

L’exercici del dret de desistiment s’ha de fer mitjançant notificació al correu electrònic, remetent el seu escrit a info@elbocamoll.cat o la nostra adreça postal Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona), o bé a través del formulari de contacte.

Segons el que estableix l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

Devolucion
El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a ElBocamoll.cat, a l’adreça Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte.

S’entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El comprador es farà càrrec dels costos de devolució en tot cas, els productes a retornar hauran d’estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original.

Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s’asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s comprovarem que tant estat del/s article/s i els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació estiguin complerts i en perfectes condicions i procedirem a tornar els diners abonats.

– Reemborsament del pagament. El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari. ElBocamoll.cat podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de ElBocamoll.cat, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi aquesta quantitat .

– Devolució del producte defectuós. En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a ElBocamoll.cat del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

ElBocamoll.cat es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d’acord amb condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client desitja presentar una reclamació, l’establiment de ElBocamoll.cat està situat a Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona) o mitjançant el correu electrònic info@elbocamoll.cat.

Jurisdicció
Així mateix, ElBocamoll.cat es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol.

De sorgir qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

ElBocamoll.cat té el seu domicili a Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona), Espanya.

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Bocamoll 2016 S.L. (en endavant ElBocamoll.cat) informa que és titular del lloc web www.elbocamoll.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, ElBocamoll.cat informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web és Bocamoll 2016 S.L., amb C.I.F. B-66831389 i domicili social en Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@elbocamoll.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de ElBocamoll.cat confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de ElBocamoll.cat, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de la aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de ElBocamoll.cat proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ElBocamoll.cat per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ElBocamoll.cat contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
ElBocamoll.cat no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ElBocamoll.cat declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ElBocamoll.cat no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
ElBocamoll.cat es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PER INTERNET
Certs continguts del web de ElBocamoll.cat contenen la possibilitat de contractació per Internet.

L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per ElBocamoll.cat.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ElBocamoll.cat informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l’empresa, mitjançant els formularis a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de ElBocamoll.cat, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, ElBocamoll.cat informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona). Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a ElBocamoll.cat s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a ElBocamoll.cat qualsevol variació i que ElBocamoll.cat té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
ElBocamoll.cat per si mateix o com a cessionàri, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de ElBocamoll.cat.

Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de ElBocamoll.cat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de ElBocamoll.cat.

Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de ElBocamoll.cat.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
ElBocamoll.cat es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ElBocamoll.cat té el seu domicili a Doctor Fleming nº 5, 08470 Sant Celoni (Barcelona), Espanya.